STATUT

FUNDACJI REDUKCJI SZKÓD

 


Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Redukcji Szkód,zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), innych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Bartnik, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym rep. A3574/2011 sporządzonym przez notariusza Tomasza Czyżewskiego w Kancelarii Notarialnej w Konstancinie – Jeziornie ul. Wilanowskiej 1 w dniu 30 listopada 2011 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 3

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele, formy i zasady działania Fundacji

 

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Kreowanie racjonalnej polityki narkotykowej, opartej na zintegrowanym podejściu w leczeniu narkomanii, ukierunkowanej na redukcję szkód;

 2. Ochrona zdrowia, profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych;

 3. Ochrona wolności, praw oraz swobód obywatelskich w szczególności osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych;

 4. Pomoc i wsparcie w szczególności na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych;

 5. Działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna, wydawnicza i badawcza w szczególności na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych;

 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz społecznościami lokalnymi;

 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 6

Powyższe cele Fundacja realizuje w sposób nieodpłatny.

§ 7

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. Tworzenie specjalistycznych placówek pomocy w rozwiązywaniu problemów i terapii osób przyjmujących środki psychoaktywne, ich bliskich, partnerów i rodzin;

 2. Tworzenie Punktów Redukcji Szkód;

 3. Wspieranie leczenia substytucyjnego i środowisk pacjentów substytucyjnych;

 4. Prowadzenie doradztwa, szkoleń, warsztatów, badań, wparcia zawodowego oraz aktywizacji w celu wyrównania szans osób wykluczonych społecznie;

 5. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów;

 6. Programy wymiany igieł i strzykawek;

 7. Rozdawnictwo prezerwatyw i edukację seksualną;

 8. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych i indywidualnych wobec zagrożenia AIDS, osób żyjących z HIV, osób uzależnionych od narkotyków i użytkowników narkotyków;

 9. Promowanie praw człowieka w sferze związanej ze społecznymi, prawnymi i kulturowymi aspektami HIV, AIDS, uzależnień i używania narkotyków;

 10. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;

 11. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim;

 12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

 13. Promocję i ochronę zdrowia, profilaktykę HIV/AIDS oraz wirusowych zakażeń wątroby;

 14. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z ograniczonym potencjałem własnym;

 15. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, które zajmują się działalnością zgodną z celami działalności Fundacji;

 16. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;

 17. Pomoc społeczna dla osób wykluczonych społecznie;

 18. Zapewnianie doradztwa podmiotom związanym z programowaniem oraz wykonywaniem zadań z obszaru polityki społecznej;

 19. Działalność w obszarze przygotowywania i wydawania opinii oraz ekspertyz związanych z realizacją celów Fundacji;

 20. Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o tym samym lub podobnym profilu, z organizacjami pozarządowymi oraz z samorządami;

 21. Inspirowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych poświęconych rozwojowi polityki społecznej;

 22. Organizowanie i koordynacja imprez związanych z działalnością statutową Fundacji;

 23. Prowadzenie działalności edukacyjnej, ukierunkowanej na określone grupy społeczne, autorytety i kręgi opiniotwórcze;

 24. Gromadzenie i rozpowszechnienie informacji dotyczących całokształtu problematyki związanej z wykluczeniem społecznym i prawami człowieka;

§ 8

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których cele są zbieżne z jej celami.

 

Majątek Fundacji

 

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przeznaczone przez Fundatora na cele Fundacji w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), orazrzeczy i prawa majątkowe nabyte przez Fundację. Majątek pochodzi z:

 2. nieruchomości,

 3. ruchomości,

 4. wartości niematerialnych i prawnych,

 5. darowizn, spadków, zapisów;

 6. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

 7. dotacji celowych, przyjmowanych od instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych, od organizacji międzynarodowych; środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych;

 8. lokat i odsetek bankowych.

§ 10

Majątek służy realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11

 1. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 2. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§12

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.

 

Władze Fundacji

 

§ 13

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 14

 1. Zarząd kieruje jej działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz;

 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

  1. określanie kierunków działalności Fundacji,

  2. realizacja celów statutowych;

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu;

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

  5. zatrudnianie pracowników, ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

  6. opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Fundacji,

  7. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

  8. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną fundacją,

§ 15

 1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków. Jedna z osób pełni funkcję Prezesa Zarządu a pozostałe sprawują funkcje Wiceprezesów/ Członków Zarządu. 

 2. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.

 3. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany.

 4. Mandat Członka Zarządu wygasa także wskutek: śmierci Członka, upływu kadencji Zarządu, pisemnej rezygnacji Członka z pełnionej funkcji. 

 5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

 6. Funkcję Członka Zarządu może pełnić ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.

 7. Zarząd uchwala Regulamin prac Zarządu.

§ 16

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach. Uchwały Zarządu, o ile inne postanowienia Statutu nie stanową inaczej, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.

 3. O terminie posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Jeżeli Zarząd składa się z trzech członków, na posiedzeniu muszą być obecni co najmniej dwaj członkowie. Jeżeli Zarząd składa się z mniejszej liczby członków, na posiedzeniu muszą być obecni wszyscy członkowie Zarządu.

 § 17

 1. Jeżeli Zarząd jest dwuosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest jeden członek Zarządu.

 2. Złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości ponad 100 000 złotych wymaga uprzedniej zgody Prezesa Zarządu Fundacji.

 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie składania oświadczeń woli.

§ 18

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego tj. Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zmiana statutu, zmiana celu i połączenie Fundacji z inną fundacją

 

§ 19

 1. Zmiany Statutu i zmiany celu Fundacji dokonuje Zarząd.

 2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych w umowie zawartej między Fundacjami.

 3. Uchwałę o połączeniu Fundacji z inna fundacją podejmuje Zarząd w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu zwykłą większością głosów.

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 20

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji. 

 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji podejmowana jest jednogłośnie.

 3. Środki majątkowe Fundacji pozostałe po jej likwidacji zostaną przeznaczone na cele organizacji o zbliżonych celach.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 21

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

 

 

Niniejszy statut Fundacji został ustalony i przyjęty przez Fundatora Fundacji Magdalenę Bartnik w dniu 30 listopada 2011 roku. Pierwotna nazwa Fundacji brzmiała Fundacja na Rzecz Redukcji Szkód. W dniu 30 kwietnia 2012 r. Zarząd Fundacji na mocy uchwały zmienił nazwę Fundacji. Od dnia 30 kwietnia 2012 r. nazwa Fundacji brzmi Fundacja Redukcji Szkód.

 

Aleksandra Stańczak                                                                                 Magdalena Bartnik

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 

moje leczenie mój wybór